Reklamačný poriadok

Vážený spotrebiteľ,

Ďakujeme Vám že ste si zakúpili náš tovar, na ktorý sa poskytuje záruka na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátumu jeho predaja. So zakúpeným tovarom sa vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vám bude po celú záručnú dobu slúžiť ako doklad pre prípadné reklamácie. Záručný list starostlivo uschovajte a v prípade reklamácie ho predložte súčasne s dokladom o zakúpení tovaru. Bez záručného listu nemožno preberať ani uznať akúkoľvek reklamáciu. Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie jednotlivých druhov tovaru. Pri nedodržaní zásad ošetrovania uvedených v návode nemôže byť Vaša reklamácia uznaná.

Ošetrovanie a údržba kabelky

1. NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

 • chráňte pred mechanickým poškodením, roztrhnutím a odreninami na ostrých predmetoch
 • chráňte pred chemikáliami /kyseliny, rozpúšťadlá a pod./
 • chráňte pred otvoreným ohňom a priamymi účinkami tepelného zdroja
 • chráňte pred premáčaním
 • vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty a mrazom
 • nepreťažujte povolenú nosnosť /jednostranne ani bodovo/
 • v žiadnom prípade neprať

Používajte ho k účelu, na aký bol určený!

2. NÁVOD NA OŠETRENIE EKOKOŽE:

 • 1-2 krát ročne ošetriť vhodným prípravkom
 • čistiť navlhčenou handričkou a dosucha vytrieť
 • po zmoknutí utrieť a voľne vysušiť pri izbovej teplote
 • škvrny od pera odstraňovať vatovou tyčinkou namočenou v zmesi lieh – voda 1:1
 • mastné škvrny /čerstvé/ posypať magnéziom alebo kriedovým prachom, nechať 24 hodín účinkovať, prach jemne odstrániť
 • mokré škvrny nevytierať, nechať voľne uschnúť
 • farebné rozdiely a kresba materiálu nie sú chybou, ale potvrdzujú prírodný materiál

Poškodenie výrobku nedodržaním uvedených a všeobecne platných zásad, nemôže byť predmetom reklamácie!

Podmienky reklamácie

Prípadná reklamácia musí byť uplatnená v e-shope, kde bol tovar zakúpený a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby odoslaním na adresu sídla firmy.

K reklamácii je treba predkladať len tovar vyčistený a zbavený nečistôt všetkých nečistôt v pevnej najlepšie v pôvodnej škatuli.

Zníži sa tak riziko poškodenia kabelky pri preprave.

Reklamáciu kupujúci doloží písomným vyjadrením o stave tovaru, kde je presne definovaná chyba reklamovaného predmetu

Po uplynutí záručnej doby nárok na reklamáciu zaniká.

Záruka sa vzťahuje na:
Výrobné chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou ( napr. chýbajúca časť výrobku ...), ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamovať zaniká. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, t.j. dobou, po ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva, ...), ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záruka sa nevzťahuje na:
Vzhľadové a funkčné zmeny tovaru i ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení behom záručnej doby

 • Opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a používania
 • Opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • Mechanické poškodenie tovaru.
 • Poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

Pre prijatie tovaru k bezplatnej záručnej oprave je nutné doložiť:

 • Doklad o zakúpení plus záručný list
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.

Upozorňujeme že záručný list je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Bez záručného listu bude oprava účtovaná ako nezáručná.

Záručná lehota sa predlžuje o dobu kedy bol tovar v oprave, t.j. o dobu, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy tovar prevziať. Uvedená lehota je max. 30 dní a je vyznačená na reklamačnom liste.

Kupujúci je povinný chybu alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou reklamovať ihneď ako sa chyba prejaví . Pri uplatnení záručného práva sa bude podľa rozsahu chyby postupovať v následnom poradí:

 1. Bezplatná záručná oprava
 2. Výmena tovaru
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku zanedbania riadnej údržby a ošetrenia podľa tohto záručného listu, nebude sa brať prípadná reklamácia na zreteľ.

ARS - alternatívne riešenie sporov

1. Kupujúci podľa bod 3. písm. a) Úvodných ustanovení týchto VOP má v zmysle §11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nie je spokojný so spôsobom , ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu.

2. Ak na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal predávajúci zamietavo alebo na žiadosť neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle § 11 ods.2 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

3. Kupujúci má právo vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu. Aktuálny zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov , najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je uvedený na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.

4. Kupujúci môže na riešenie sporu tiež využiť platformu na riešenie sporov online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

5. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína na návrh kupujúceho u subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.

6. Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:
a) kupujúci musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;
b) kupujúci musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy kupujúci odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;
c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;
d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;
e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;
f) nesmie ísť o spory podľa § 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov

7. Návrh musí obsahovať:
a) identifikačné údaje strán sporu (Vaše a naše),
b) úplné a zrozumiteľné opísanie rozhodujúcich skutočností (čo je sporné),
c) označenie, čoho sa navrhovateľ (Vy) domáha (napr. vrátenie kúpnej ceny, výmeny tovaru a pod.),
d) dátum, kedy navrhovateľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát (napr. prvá reklamácie),

e) vyhlásenie, že vo veci nerozhodol súd, nebol vydaný rozhodcovský nález a nebola uzavretá dohoda strán v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu a ani nebolo začaté konanie pred súdom, rozhodcovské konanie alebo alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu podľa tohto zákona,

f) dátum a podpis navrhovateľa (Váš).

K návrhu sa priloží doklad o skutočnosti, že sa navrhovateľovi nepodarilo spor vyriešiť priamo (napríklad naše korešpondencia a pod.), a ďalšie písomnosti potvrdzujúce uvádzané skutočnosti, ak sú k dispozícii. K návrhu sa priloží plná moc, ak je navrhovateľ zastúpený na základe plnej moci. Návrh možno podať najmä písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronicky prostredníctvom emailu.

8. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu musí byť ukončené do 90 dní od jeho začatia. U zvlášť zložitých sporov možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu končí
a) uzavretím dohody strán sporu (dobrovoľné),
b) vydaním odôvodneného stanoviska,
c) odložením návrhu (napr. spotrebiteľ vyhlási, že sa rozhodol ukončiť svoju účasť na alternatívnom riešení sporu),
d) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou,
e) zánikom bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou,
f) vyčiarknutím oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

9. Subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže požadovať za začatie riešenia sporu od kupujúceho poplatok, ktorého výšku zverejňuje na svojom webovom sídle . Náklady spojené s alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov znáša každá strana sporu samostatne.

10. V prípade, že alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu nepovedie k vyriešeniu spotrebiteľského sporu sa samozrejme vždy môžete obrátiť na súd. Samozrejme tiež nemusíte ani možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu využiť a môžete sa s riešením spotrebiteľského sporu priamo obrátiť na príslušný súd.

Prajeme Vám veľa krásnych zážitkov s našimi kabelkami damskakabelka.


Moduly, platobné brány, preklady a služby pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop